Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

 501 - 606: Bijbelliederen, Advent, Kerstmis, Epifanie

Door op de knop te in de derde kolom te klikken kunt u de melodie van het lied beluisteren.

501
Gij die de mens geschapen hebt
+
502
Abel was een herder
 
 
503
Dit is een lied van Noach
 
+
504
Een vader in den vreemde
+
505
De koning Melchizedek
+
506
Zij is een vrouw van naam in Israël
 
+
507
Er staat een boom geplant
+
508
Er gingen twee tezamen
+
509
Jakob is gekomen
+
510
Wij eten weer het bitter brood
 
LvdK 4
 
511
Het woord dat u ten leven riep
LvdK 7
 
512
De koning heeft gebeden
 
GEVRAAGD
 
513
Hoor Gij ons aan
LvdK 322
 
514
Niet in 't geweldige geluid
 
LvdK 12
 
515
De mens, geboren uit een vrouw
 
 
+
516
Tijd van vloek en tijd van zegen
 
LvdK Psalm 77
 
517
In diepe nacht ben ik gegaan
 
+
518
Het volk dat wandelt in het duister
 
LvdK 25
 
519
De steppe zal bloeien
 
 
+
520
Blijf niet staren op wat vroeger was
 
 
+
521
Zo zegt de Here u, der goden God
 
GEVRAAGD
 
522
Zij zullen de wereld bewonen
 
LvdK 31; 64
 
523
Het heeft de Heilige behaagd
+
524
Heel de schepping, prijs de Heer
LvdK Psalm 136
 
525
Looft de Heer, al wat gemaakt is
 
+
526
De stem die mij het leven gaf
+
527
Ik heb verstaan, Heer
+
528
Dankt, dankt nu allen God
LvdK 44
 
529
Jezus, diep in de woestijn
 
GEVRAAGD
 
530
Gelukkig de mens
 
GEVRAAGD
 
531
Wie naar het altaar gaat
 
GEVRAAGD
 
532
Wat zijt gij uitgegaan
+
533
Gij hebt met uw brede gebaren
 
LvdK 31, 64
 
534
Wie oren om te horen heeft
+
535
De Heer verschijnt te middernacht
LvdK 63, 218; 219
 
536
Kwam van Godswege
 
 
+
537
Een zaaier ging uit om te zaaien
 
LvdK 54
 
538
Het viel eens hemels dauwe
 
+
539
Gij volgt ons uit Jeruzalem
+
540
In den beginne was het Woord
LvdK 146
 
541
Zeven was voldoende
 
LvdK 57a
 
542
U kennen, uit en tot U leven
LdvK 75
 
543
Zo gij zoudt leven naar de oude wet
 
LvdK 173
 
544
Al heb ik hoge woorden
 
 
+
545
Het woord ligt in de boeken
+
546
Draagt elkanders lasten
+
547
Uit uw verborgenheid
 
GEVRAAGD
 
548
Wij moeten veel beminnen
+
549
Bekleedt u met de nieuwe mens
+
550
Wordt krachtig in de Heer
 
LvdK 96
+
551
Die rechtens God gelijk
 
 
+
552
Gods genade is verschenen
 
GEVRAAGD
 
553
Christus heeft voor ons geleden
 
LvdK 105
 
554
Wie zich hovaardig heffen
LvdK 107
 
555
Als Koning opgetreden
 
LvdK 112
 
556
Ik zag een nieuwe hemel
 
LvdK 13b; 114
 
557
Ik zag een wonderlijke stroom
+
558
Stort, o hemel, uit uw wolk
+
559
Op aarde plant het kwaad zich voort
LvdK 125
 
560
God met ons, Emmanuël
+
561
Hoor, hoe een held're stem
+
562
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
LvdK 118
 
563
Wie spreekt ons van de naam
+
564
Richt op uw macht
LvdK 119
 
565
Heft op uw hoofden, poorten wijd
LvdK 120
 
566
Kom tot ons, de wereld wacht
LvdK 122
 
567
Heer Jezus mens van vlees en bloed
als OKG 517
+
568
Nu daagt het in het oosten
LvdK 124
+
569
Gaat, stillen in den lande
LvdK 127
 
570
De nacht loopt ten einde
 
 
+
571
Verheft uw hart, weest welgemoed
LvdK 128
 
572
Bezoek ons, Christus! Grote Heer
+
573
Wachters van de tijd
 
IN BEWERKING
 
574
Als die koning zal verschijnen
+
575A
De spiegel van Gods majesteit
+
576BDe spiegel van Gods majesteit   
576
O blijde nacht
+
577
O zalig, heilig Betlehem
LvdK 131; 263
 
578
Er is een roos ontsprongen
LvdK 132
 
579
Eer zij God in onze dagen
LvdK 134
 
580
Hoor, de eng'len zingen de eer
LvdK 135
 
581
Wilt Gij hier op aarde slapen
+
582
Laat nu alle droefheid vluchten
+
583
Herders, komt al naar de stal
 
584
Komt allen te zamen
LvdK 138
 
585
Komt, verwondert u hier, mensen
LvdK 139
 
586
Prijs de Heer die herders prijzen
LvdK 140
 
587
Zingt nu met verheugde geest
+
588
Geef nu, o mens, een liefdeblijk
+
589
Maan en sterren, nachtplaneten
+
590
Nu zijt wellekome
LvdK 145
 
591
Al wie dolend in het donker
+
592
Vanwaar zijt Gij gekomen
LvdK 132
 
593
Heer, hoe zijt Gij gekomen
 
 
+
594
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
+
595
Heilige dag! Laat ons
+
596
Bij de aanvang van het nieuwe jaar
+
597
Wij edelingen, blij van geest
+
598
Verschenen is de mildheid
 
 
+
599
Komt ons in diepe nacht ter ore
LvdK Psalm 118
 
600
Uit uw hemel zonder grenzen
 
 
+
601
Omdat Hij niet ver wou zijn
 
LvdK 162
 
602
Gij zijt een mensenzoon
 
 
+
603
Wij vallen U, o Heer, te voet
+
604
Juicht voor de koning van de Joden
LvdK Psalm 118
 
605
Wij van de aarde
+
606
O Maria, die als heden
+


TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page